Vår historia

Det är få som vet men föreningens historia kan dateras längre tillbaka än 1970-talet, närmre bestämt till 1936. Klubben hade då verkat på ett fält som tillhörde Svenska Sockerfabriks Aktiebolag men marken såldes och således behövdes ett nytt fält att flyga på. Vid denna tidpunkt hade föreningen 15 medlemmar och över 60 modellflygplan.

Den 14 april 1939 skickar dåvarande ordförande Kjell Nilsson ansökan till Luftfartsbyrån – Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsbyrån om att få bedriva modellflyg på Eslövs Flygplats. Det innebär att föreningen 2019 är mer än 80 år och nu liksom då har föreningen varit verksam på Eslövs Flygplats. Här följer en berättelse om de första åren i föreningens mer än 80 åriga historia. I denna sektion kommer vi successivt att lägg till mer information allt eftersom vår historia uppdagas.

Eslövs Modellflygklubb vill rikta ett speciellt tack till Kenneth Malmström och Eslövs Flyg- & Hemvärnsmuseum för vidarebefordrande av dessa historiska dokument.

Bild på tidiga modellflygare
Modellflyg i föreningens begynnelse på Eslövs Flygplats. Då liksom nu flögs det både stora och små flygplan på fältet.

Ansökan att bedriva modellflygverksamhet på Eslövs Flygplats

Den 14 april 1939 skickar dåvarande ordförande Kjell Nilsson ansökan till Luftfartsbyrån – Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsbyrån om att få bedriva modellflyg på Eslövs Flygplats.

Tanken var att senare gå in som en underavdelning till Eslövs Flygklubb som just då höll på att bildas. Kanske hade dåvarande medlemmar inte tålamod att vänta tills Eslöv Flygklubb var färdigbildad och därför ansökte om ett tillstånd som egen förening?

Ansökan om att få bedriva modellflyg på Eslövs Flygplats.
14 april 1939 ansökte Eslövs Modellflygklubb om att få bedriva verksamhet på Eslövs Flygplats.

Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkänner ansökan

Lite drygt en vecka senare kommer äntligen beskedet från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att Eslövs Modellflygklubb får lov att bedriva modellflygverksamhet på Eslövs Flygplats. Det är dock inte utan villkor:

  1. Övningar får endast bedrivas i den omfattning som angives av flygplatschefen.
  2. Endast klubbens medlemmar äga tillträde till flygfältet. Medlem skall kunna uppvisa bevis om medlemskap för flygplatsvakten.
  3. Övningar får icke äga rum, när flygplatsen används av motorflygplan.
  4. klubben äger icke rätt upptaga avgifter för tillträde till flygplatsen.
  5. Gällande bestämmelser och flygplatschefens eller flygplatsvaktens anvisningar skola noggrant iakttagas.
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkänner föreningens ansökan.
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkänner föreningens ansökan.

En modellflygklubb måste ha regler

Vad vore en modellflygklubb utan regler, den 1 augusti 1940 antogs reglerna av dåvarande styrelse och övriga ledamöter. Villkoren från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen var mer generella än de regler som antogs på detta möte.

Klubbens medlemmar hade i regel bara tillträde på fältet lördagar kl 15-19 samt sön- och helgdagar 10-19. Vidare går att läsa att även om delar av flygfältet var militärt går det utmärkt att hämta bortflugna flygplan men först efter att tillstånd erhållits av militärvakten.

Ett annat krav är att någon från styrelsen närvarar vid varje övning för att säkerställa “ordning och snygghet”.

Regler för modellflygövningar på Eslövs Flygplats